"ทิพานัน" เตือนนายจ้างยื่น Name List แรงงาน 4 สัญชาติ ภายใน 15 ส.ค.

2022-08-08 11:43:42

 "ทิพานัน" เตือนนายจ้างยื่น Name List แรงงาน 4 สัญชาติ ภายใน 15 ส.ค.

Advertisement

"ทิพานัน" เตือนนายจ้าง สถานประกอบการเร่งยื่น Name List จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ภายใน 15 ส.ค. 

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้นายจ้างและสถานประกอบการ ดำเนินการยื่นรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงาน 4 สัญชาติ ถึงวันที่ 15 ส.ค.65 นี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 7 วันเท่านั้น เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่และทำงานต่อในไทยได้อีกจนถึงวันที่ 13 ก.พ.66

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า โดยเมื่อนายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือ(Name list) ต่อกรมการจัดหางานผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ e-workpermit.doe. go.th แล้ว  ต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 60 วัน หลังยื่น Name List และชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 900 บาท ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งหลังดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นจะทำงานและอยู่ได้ถึง 13 ก.พ.66  หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ.68 เช่นเดียวกัน

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกอบการ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในส่วนที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับสวัสดิการและประกันสังคมตามสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ทั้งป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้าแรงงานเถื่อน ที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาด และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย ถือเป็นโอกาสดีของภาคธุรกิจไทย ในการฟื้นฟูธุรกิจ ให้มีความมั่นคงและสร้างโอกาสในการแข่งขัน สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งพี่น้องแรงงานต่างด้าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและฟื้นฟูประเทศต่อไป