เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พล.ท.พีระพงษ์" รวย 2,513 ล้าน

2022-08-02 14:37:18

เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พล.ท.พีระพงษ์" รวย 2,513  ล้าน

Advertisement

เปิดบัญชีทรัพย์สิน กสทช.  "พล.ท.พีระพงษ์" รวย 2,513  ล้าน "พิรงรอง" 117 ล้าน  "ต่อพงศ์" ทรัพย์สิน 5.9 ล้าน

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 3 ราย ประกอบด้วย  1.พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ (กรณีพ้นจากตำแหน่ง) พร้อมด้วยนางจรรยา สว่างจิตร คู่สมรส อยู่กินกันฉันสามีภริยา มิได้จดทะเบียน แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,513,068,104 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 11,292,848 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สิน พล.ท.พีระพงษ์ 109,234,478 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,080,470 บาท เงินลงทุน 6,120,668 บาท ที่ดิน 13.8 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18,250,000 บาท ยานพาหนะ 8 คัน 18,560,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 9,889,839 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 39,533,500 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 39,867 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 2,403,833,626 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,419,772 บาท เงินลงทุน 1,151,951,738 บาท ที่ดิน 398,489,250 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 195.7 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 112,483,864 บาท ทรัพย์สินอื่น 539,789,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 11,252,980 บาท

2.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (กรณีเข้ารับตำแหน่ง) พร้อมด้วย น.ส.ชนกาน เข็มผง คู่สมรส อยู่กินกันฉันสามีภริยา มิได้จดทะเบียน แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,934,545 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 2,921,393 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ นายต่อพงศ์ 5,584,581 บาท ได้แก่เป็นเงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 1,046,835 บาท ที่ดิน 8 แสนบาท ยานพาหนะ 2.6 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 707,746 บาท ทรัพย์สินอื่น 3.3 แสนบาท มีหนี้สิน 2,921,393 บาท ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 349,964 บาท ได้แก่ เงินสด 50,000 บาท เงินฝาก 4,464 บาท ยานพาหนะ 79,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 216,500 บาท

3.น.ส.พิรงรอง รามสูต (กรณีเข้ารับตำแหน่ง) พร้อมด้วย นายนล รณะนันทน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 117,222,917 บาท มีหนี้สิน 4,516,540 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.พิรงรอง 69,402,642 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,059,458 บาท เงินลงทุน 3,367,784 บาท ที่ดิน 39,788,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9.85 ล้านบาท ยานพาหนะ 8 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 47,554,827 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,585,990 บาท เงินลงทุน 21,338,311 บาท ที่ดิน 12,130,525 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9.8 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 4.5 แสนบาท มีหนี้สิน 4,516,540 บาท ส่วนบุตรฯ มีทรัพย์สิน 265,447 บาท เป็นบัญชีเงินฝากทั้งหมด