ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "หมอโอภาส" ปลัด สธ.

2022-07-12 13:51:15

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "หมอโอภาส" ปลัด สธ.

Advertisement

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "โอภาส" ปลัด สธ.คนใหม่แทน "หมอเกียรติภูมิ"เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ (คนที่ 32) แทน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือน ก.ย. 2565

เปิดประวัติ นพ.โอภาส  เกิดวันที่ 4 ธ.ค. 2507 จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกัน,ระบาดวิทยา ได้รับการยกย่องชูเกียรติวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา  อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว แพทยสภา  อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 63 สำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือน, อบรมหลักสูตร Public Health Emergency Response Management US - CDC สหรัฐอเมริกา และอบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

สำหรับประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ,  หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม  รพ.อำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ  อายุรแพทย์  รพ.สรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี ผอ.ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7  จ.อุบลราชธานี ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยกรรมการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์