ลูกจ้าง JSL ร้อง "สุชาติ" ช่วยเหลือ (มีคลิป)

2022-07-05 20:12:21

ลูกจ้าง JSL ร้อง "สุชาติ"  ช่วยเหลือ (มีคลิป)

Advertisement


ลูกจ้าง JSL ร้อง "สุชาติ"  ช่วยเหลือ ด้าน ประกันสังคมพร้อมจ่ายกรณีว่างงาน แก่ร้อยละ 50 ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน พร้อมสิทธิประโยชน์คุ้มครองต่อ 6 เดือน

จากกรณี บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด แจ้งเลิกจ้างพนักงานบางส่วน จำนวน 89 คน โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 ที่ผ่านมา ลูกจ้างร้อง บริษัทจ่ายเงินชดเชยไม่เป็นธรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มีความห่วงใย และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การดูแลช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อย่างเป็นธรรมและทันท่วงที


เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ที่กระทรวงแรงงาน ลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ที่ถูกเลิกจ้าง ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ รมว.แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน น.ส.บุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 ติดตามการให้ความช่วยเหลือ


น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อทราบข้อสรุปว่าเป็นการเลิกจ้างและบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง โดยไม่ได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งได้จ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรม ในส่วนของประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องการจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ 50 ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน และยังคงได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 38 กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ต่อไปอีก 6 เดือน โดยไม่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับลูกจ้างที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพได้ หรือหากต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง กรณีนี้ตนจึงได้ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการขอรับเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง พร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นรวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว ขอให้ทางบริษัทเป็นผู้รวบรวมเอกสารดังกล่าว และเร่งนำส่งสำนักงานประกันสังคมโดยเร็วเพื่อเร่งตัดจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็ว