ปลัด สธ. สั่งสถานพยาบาลรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

2022-07-05 10:57:41

ปลัด สธ. สั่งสถานพยาบาลรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

Advertisement

ปลัด สธ. สั่งสถานพยาบาลทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เพจ ชมรมแพทย์ชนบท ได้เผยแพร่เอกสารลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 30 มิ.ย.65  มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตที่ 1 -13  ระบุว่า  จากสถานการณ์การรายงานผู้ป่วยโควิต 19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19เพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรกาในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  กระทรวงสาธารณสุข เห็นควรแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ดังนี้

1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

2. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อเพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4. เตรียมพร้อม และซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครองคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ

7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด

8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง