"พิพัฒน์" แถลงผลงานเน้นพัฒนาระบบรองรับการขับเคลื่อนท่องเที่ยว -กีฬา

2022-07-01 18:14:37

"พิพัฒน์" แถลงผลงานเน้นพัฒนาระบบรองรับการขับเคลื่อนท่องเที่ยว -กีฬา

Advertisement

"พิพัฒน์" แถลงผลงานครึ่งปีแรก สำนักงานปลัดท่องเที่ยวและกีฬา เน้นพัฒนาระบบรองรับการขับเคลื่อนท่องเที่ยว  กีฬาหลังโควิด-19 คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 65 ร่วมกับผู้บริหารกระทรวง  

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้คาดการณ์ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยในปี 68 น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากถึงประมาณ 30 – 40 ล้านคน นอกจากนั้น จากการที่ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีรวมทั้งมีมาตรการควบคุมโรคที่รัดกุมยังคาดการณ์ว่าจะมีนักกีฬาเข้ามาทำการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้พยายามเสนอรัฐบาลในการออกมาตรการต่างๆ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทย เช่น Sandbox / SHA / Test and go / และ Thailand Pass รวมทั้งได้เดินหน้าพัฒนาระบบงานต่างๆ ควบคู่กับมาตรการที่เสนอรัฐบาล ได้แก่

- การจัดตั้งเครือข่าย “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” (อสทก.) ครอบคลุมทั่วทุกอำเภอในทุกจังหวัดของประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและนักกีฬา ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรับรองว่าได้ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บนเว็บไซต์ Entry Thailand ซึ่งถือเป็น Single Gateway โดยคำนึงถึงความสะดวกของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการลดขั้นตอน ลดความยุ่งยาก ให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางตั้งแต่เข้ามาถึงประเทศไทยจนกระทั่งเดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยการจัดทำระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) เป็นการรวบรวมขั้นตอนต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการเพื่อเข้าประเทศไทยไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมพัฒนาระบบดังกล่าว ทั้งเรื่องการขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การขอวีซ่าออนไลน์ การซื้อประกันโควิด-19 การจองที่พักสถานที่กักตัวที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว การขอคืนภาษี และการขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว

- ระบบ Thailand Tourism Directory ซึ่งถือเป็นข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวจากเจ้าของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นทั่วทั้ง 77 จังหวัด ผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการ digital tourism ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ในการค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแนะนำใหม่ๆ ที่ชุมชนเป็นผู้สร้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

- การพัฒนาแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนไทยทั้งประเทศ

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา หรือ อสทก. เพื่อเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและแข่งขันกีฬาในประเทศไทย อันจะส่งผลต่อความนิยมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและนักกีฬาในการเข้ามาแข่งขันกีฬาในประเทศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) นั้น เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงถือเป็น Agenda ที่มีความสำคัญยิ่งของรัฐบาล ซึ่งระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ถือเป็นแพลตฟอร์มในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยแบบครบวงจร

ส่วนระบบ Thailand Tourism Directory ถือเป็นข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากเจ้าของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น (Content Creator) ทั่วทั้ง 77 จังหวัด จึงถือเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่เป็นทางการ มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน

สำหรับโครงการ Calories Credit Challenge ถือเป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เพื่อสะสมคะแนนจากจำนวนแคลอรี่ที่สูญเสีย โดยมีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ผ่านแอปพลิเคชันตัวช่วยนับแคลอรีในการออกกำลังกาย


นายมาฆะ ภู่จินดา ผอ.กองพัฒนาระบบบริหาร กล่าวว่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวและการเป็นราชการ 4.0 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยในเรื่องของระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงให้ความสำคัญมาก ถือเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกับระบบ Thailand Tourism Directory ซึ่งจะเป็นระบบที่ผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่มาจากรัฐ นอกจากนั้น ในเรื่องของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจะเชื่อมโยงกับความสำเร็จของการกำกับการป้องกันภัยด้านการท่องเที่ยวให้เป็นตามมาตรฐาน สุดท้ายคือความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ CCC ซึ่งทั้งหมดที่เป็นผลการดำเนินการเป็นการพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทั้งสิ้น

ในช่วงท้ายของการแถลงผลงานวันนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเดินทางเข้าประเทศ โดยลักษณะของเว็บท่า (Web Portal) นี้นักท่องเที่ยวจะสามารถใช้บริการในที่เดียวได้แบบครบวงจร