ชงของบบัตรทอง 3,634 บาทต่อหัว

2018-01-08 16:35:38

ชงของบบัตรทอง 3,634 บาทต่อหัว

บอร์ด สปสช. เคาะงบกองทุนบัตรทอง ปี 2562 จำนวน 1.93 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ชี้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท แยกเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวกว่า 1.76 แสนล้านบาท เฉลี่ย 3,634.82 บาทต่อผู้มีสิทธิ์ 48.5 ล้านคน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เป็นประธานการประชุม บอร์ด สปสช. พิจารณาและเห็นชอบวาระ “ข้อเสนอนโยบายงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562-2563” เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 และกรอบภาระงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเสนอต่อ ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน โดยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวได้เสนอจำนวน 176,561.38 ล้านบาท หรือ 3,634.82 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ คำนวณประชากรผู้มีสิทธิ จำนวน 48.57 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่ 156,019 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20,541.76 ล้านบาท หรือ 437.50 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ (ร้อยละ 13.7) โดยปัจจัยส่งผลการปรับเพิ่มงบประมาณเป็นผลจากต้นทุนบริการ ทั้งจากอัตราเงินเฟ้อค่ายาและค่าตอบแทนบุคลากร ปริมาณการใช้บริการ และขอบเขตการบริการ รวมถึงนโยบายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเมื่อหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ จำนวน 47,314.96 ล้านบาท คงเหลือเป็นงบประมาณที่เข้าสู่กองทุนฯ จำนวน 129,246.41 ล้านบาท

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณนอกเหมาจ่ายรายหัว นำเสนอรายละเอียดดังนี้ 1.งบบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ 3,363.57 ล้านบาท 2.งบบริการสาธารณสุขไตวายเรื้อรัง 8,281.79 ล้านบาท ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ 3.งบบริการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 3,757.98 ล้านบาท 4.งบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 1,490.28 ล้านบาท 5.งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1,359.84 คน 6.งบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 1,443.14 ล้านบาท จากงบ 6 รายการข้างต้นนี้ เมื่อรวมเป็นงบประมาณนอกเหมาจ่ายรายหัวคิดเป็น 17,360.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2,006.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 จากปัจจัยต้นทุนการบริการ ปริมาณการใช้บริการ และขอบเขตบริการและนโยบายที่เพิ่มขึ้น และเมื่อรวมกับงบเหมาจ่ายรายหัว รวมเป็นงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งสิ้น 193,922.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งได้รับจัดสรร 177,367.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16,554.35 ล้านบท (ร้อยละ 9.3) โดยหลังหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐแล้วเป็นงบเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 146,607.17 ล้านบาท

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง