"สร้างอนาคตไทย" ถก 22 แกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

2022-06-14 18:57:31

"สร้างอนาคตไทย" ถก 22 แกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

Advertisement

"อุตตม-สนธิรัตน์"นำทีมคณะผู้บริหารพรรคประชุมร่วม 22 แกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจากทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่นโยบายพรรค ด้านแกนนำเครือข่ายชง 2 นโยบาย สร้างชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย  กระจายอำนาจชุมชนจัดการตนเอง

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา พรรคสร้างอนาคตไทยนำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค นายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรค และนายบุญส่ง ชเลธร รองเลขาธิการพรรค และนายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ประชุมร่วม 22 แกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจากทั่วประเทศ นำโดยนายแก้ว สังข์ชู ประธานอนุกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

นายอุตตม กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนทั้งในระดับฐานราก ระดับประเทศ และระดับนานาชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจในระดับฐานราก ที่พรรคมีแนวความคิดที่จะจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนที่ประสบความสำเร็จ มีภูมิปัญญาในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นรูปธรรมทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำแนวความคิดดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค เพื่อสร้างอนาคตเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาปากท้องประชาชนคนไทยในยุคข้าวยากหมากแพงและต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน

“พรรคเชื่อว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ต้องเริ่มแก้ที่เศรษฐกิจฐานราก ต้องร่วมคิดร่วมทำนโยบายโดยผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จะนำไปสู่การกลั่นกรองของทีมยุทธศาสตร์พรรค เพื่อจัดทำเป็นนโยบายของพรรคต่อไป” นายอุตตม กล่าว


นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งได้นั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชน องค์กรชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบว่ารัฐไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้โดยฝ่ายเดียว แต่ชุมชนกับรัฐจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ที่สำคัญคือรัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การนําเสนอแนวความคิดและแลกเปลี่ยนกับประชาชนและองค์กรชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่พรรคจะขับเคลื่อนนั้นเป็นนโยบายที่ชัดเจนในลักษณะ Bottom Up ซึ่งจะทำให้ได้นโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่แท้จริง

หลังจากนี้ พรรคสร้างอนาคตไทยจะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับตัวแทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ทั่วประเทศ เพื่อลงรายละเอียด กำหนดแนวทางร่วมเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจฐานรากใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งทั้งประเทศ และ 2. การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้ชุมชนรวมถึงการพัฒนาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป พรรคสร้างอนาคตไทย ถือเป็นพรรคการเมืองแรกที่มีนโยบายเพื่อคนฐานราก และเปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคอย่างแท้จริง