มท. Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มมูลค่าผ้าไทย

2022-06-12 15:23:14

มท. Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มมูลค่าผ้าไทย

Advertisement

กระทรวงมหาดไทยสนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มมูลค่าผ้าไทยสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำพระปณิธาน สนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขับเคลื่อน Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย อีสานเหนือ สู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  ณ โรงแรมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมีนางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายอดุลย์  ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ  และผู้แทนพัฒนาการจังหวัด นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดเลย นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ดร.ศรินดา จามรมาน กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและช่างทอผ้าจากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 63 กลุ่ม ร่วมกิจกรรม


นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ทำให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของคนไทย ตั้งแต่เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นราษฎรนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่ และทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น เพื่อทำการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎร ในเวลาต่อมา

สำหรับในปี พุทธศักราช 2565 นี้ เป็นปีมหามงคลยิ่ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบผ้าไทยและด้านแฟชั่น   ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 ที่จะร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีเสถียรภาพ


นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จุดดำเนินการที่ 7 จังหวัดอุดรธานี ในวันนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยแต่ละลวดลายมีความหมายที่ลึกซึ้ง และเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ได้พระราชทานลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้แก่ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปทอผ้าผลิตผ้าได้ พัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน และส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการยกระดับผ้าไทยทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ
น.ส.ริตยา รอดนิ่ม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยและช่างทอผ้า ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย สามารถนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณฑ์ผ้า ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ซึ่งมีจุดดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 8 จุดดำเนินการ ๆ ละ 1 วัน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 6 จุดดำเนินการ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ และจังหวัดชัยนาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จุดดำเนินการ ได้แก่ จุดดำเนินการที่ 7 จังหวัดอุดรธานี และจุดดำเนินการที่ 8 จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย จุดดำเนินการละ 60 คน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ช่างทอผ้า และสมาชิกศิลปาชีพ  สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ในจุดดำเนินการที่ 7 จังหวัดอุดรธานี ในวันนี้ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย บึงกาฬ หนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด - นาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “แนวทางตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก” และความรู้แบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดย ดร.ศรินดา จามรมาน รวมถึงการบรรยายพิเศษแบบอัตลักษณ์ประจำถิ่น และรางวัลการประกวด โดยนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Live สด” ผลิตภัณฑ์ผ่านเพจ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจากกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Workshop) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติ จากดีไซเนอร์ นักออกแบบชั้นนำของประเทศ ได้แก่ นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trend And Fashion Expert, นายภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding Marketing & sale, นายพลพัฒน์ อัศวะประภา ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น, นายนุวัฒน์ พรมจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ, นายอดุลย์ เพลินจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยและสาธิตการสาวไหมแบบโบราณ, นายภราดร บัวหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยและสาธิตการสาวไหมแบบโบราณ การออกแบบลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น โดยนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ และดร.ศรินดา จามรมาน


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวการทอผ้าไทย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยหลากหลายสาขา ที่มาร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิควิธีการเฉพาะต่างๆ อาทิ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การคัดสรรเส้นใย ที่เหมาะสมในการทอผ้า เทคนิคการทอผ้า การทอผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา เทรนด์สีแฟชั่นระดับสากล จากเทรนด์บุ๊คฯ การพัฒนาผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย การสร้างแบรนด์เบื้องต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าการสื่อสารตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งจังหวัดอุดรธานีดำเนินการเป็นจุดที่ 7 โดยจุดต่อไปคือวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ.สุโขทัย

กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ดำเนินการในจุดดำเนินการต่างๆ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ผ้าสร้างสรรค์ หรือสามารถรับชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ (การ Live สด ผ่าน Facebook เพจ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธาน อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้า ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน