"พรรณสิริ" หนุนใช้ประโยชน์กัญชา กัญชงอย่างเป็นระบบ

2022-06-09 21:19:47

"พรรณสิริ" หนุนใช้ประโยชน์กัญชา กัญชงอย่างเป็นระบบ

Advertisement

"พรรณสิริ" เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65  ดร.พรรณสิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคภูมิใจไทย  เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ.....ต่อสภาผู้แทนราษฎร พร้อมชี้แจ้งหลักการและเหตุผลว่า กัญชา กัญชง มีสรรพคุณทางยา มีประโยชน์ในด้านการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ การบริโภค และอุปโภค เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง สมควรอนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด ป้องกันการแพร่กระจายในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ในด้านการแพทย์ การศึกษาวิจัย การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และในด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศ และสมควรจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายกัญชาและกัญชงแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  สำหรับสาระสำคัญ ของร่าง พ.ร.บ.คือ 1.กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายกัญชา กัญชงแห่งชาติ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 2.มีการกำหนดมาตรการควบคุม และการใช้ประโยชน์ หลักเกณฑ์ การจดแจ้ง การขออนุญาต การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน การปลูกกัญชง เส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต 3.การกำหนดมิให้มีการบริโภค เว้นแต่เพื่อการรักษาโรค การบริโภคเพื่อการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 4.การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการโฆษณา 5.การกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบ ยึดกัญชา กัญชงที่ได้มาโดยมิชอบ และ 6.บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชา กัญชง

ดร.พรรณสิริ ยังชี้แจงว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการควบคุม คือ 1.มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษาวิจัย ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และอื่นๆ 2.ไม่สนับสนุนให้มีการผูกขาดจากนายทุนรายใหญ่ในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ต้นนำ้ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ 3.มีมาตรการ ป้องกันการใช้ในทางที่ผิดอย่างเหมาะสม ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์ มีการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญ 4.มีมาตรการกำกับดูแลอย่างสมดุลและสอดคล้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับอนุสัญญาสหประชาชาติ เกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงระหว่างประเทศ

ดร.พรรณสิริ ยืนยันว่า ตนมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมการปลูกกัญชงเพราะมี CBD เป็นสารสำคัญ ใช้ทำผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมาย เมล็ดเป็นอาหาร และเส้นใยใช้ทำผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยภาครัฐควรได้เข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนด้านการปลูกให้กับเกษตรกร การผลิตและแปรรูปอย่างเหมาะสม สำหรับกัญชานั้น ตนมีความห่วงใยในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เกินความเป็นจริงจะทำให้มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด ไม่ใช่เป็นการปลูกโดยเสรี อีกทั้งปริมาณสารสกัด THC ที่มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 0.2 ในช่อดอกเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอให้คำนึงถึงผลกระทบจากการนำไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเน้นย้ำว่า การนำมาใช้ประโยชน์จะต้องสอดคล้อง โดยไม่ขัดหรือไม่แย้งต่ออนุสัญญาสหประชาชาติ ที่ระบุไว้เพียงการใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น