ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.ฏ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4

2022-06-02 21:58:26

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.ฏ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.ฏ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565  ทั้งนี้มีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่างลง ซึ่งมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่าในกรณีที่ตำแหน่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้