"รามาฯ -สธ." ลงนามผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

2022-06-01 21:37:56

 "รามาฯ -สธ." ลงนามผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

Advertisement

"รามาฯ -สธ." ลงนามผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นำร่องสมุทรปราการ-สมุทรสาคร เพิ่มศักยภาพดูแลผู้ป่วยจากการทำงาน-สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ กับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สถาบันราชประชาสมาสัย รพ.สมุทรปราการ และรพ.สมุทรสาคร เพื่อให้เกิดการฝึกอบรมและผลิตแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ไปสู่การทำงานในระบบสาธารณสุขของประเทศระดับชุมชนให้มีขีดความสามารถที่ช่วยเหลือประชาชน นำร่องในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคพร้อมให้ความร่วมมือจัดฝึกอบรมความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้แก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ให้มีความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ป้องกันทั่วไป ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ป้องกันเฉพาะแขนง ทักษะ เจตคติของวิชาชีพ ความรู้ด้านการบูรณาการและการทำวิจัย ซึ่งกรมควบคุมโรคมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติแก่แพทย์ประจำบ้าน  


ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า แพทย์อาชีวเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการดูแลคนทำงาน ทั้งในการวินิจฉัยโรคจากงาน และร่วมวางแผนป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานด้วยกลวิธีต่าง ๆ กับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ แต่ในปัจจุบันยังเป็นสาขาที่ยังขาดแคลนมาก และจำนวนแพทย์ที่สามารถรับเข้าฝึกอบรมได้ในแต่ละปียังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงจะช่วยเพิ่มกำลังในการผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รวมถึงการผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการวินิจฉัยรัษาโรคจากการประกอบอาชีพและโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานได้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจ สามารถดูรายละเอียด https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf  และ  https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/announce.php?id=2230MG00&y=2565  หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2201-1518