Page 8 - Photo_Book_on_the_Passing_of_HM_King_Bhumibol_Adulyadej_Vol.3Chapter2
P. 8

ชุดที่ ๓
                                               เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค

                            กระบี่         วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
         กิจกรรม “รวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลาถวายพ่อ” ครั้งที่ ๔ ตามโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
         และสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการวางท่อระบายน�้า
         ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงในทะเลบริเวณแนวชายฝั่งทะเล บ้านท่ามะพร้าว ต�าบลคลองพน อ�าเภอคลองท่อม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
         ทางทะเลของจังหวัดกระบี่ให้มีความอุดมสมบูรณ์


         วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
         กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” แสดงความจงรักภักดี และร่วมร�าลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑,๕๐๐ คน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด                                                     9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13