ประกันสังคมแจงผู้ประกันตนจ่ายเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์เพียบ

หน้าแรก ข่าว สังคม - ธุรกิจ ประกันสังคมแจงผู้ประกันตนจ่ายเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์เพียบ

ประกันสังคมแจงผู้ประกันตนจ่ายเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์เพียบ

ประกันสังคมแจงผู้ประกันตนจ่ายเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์เพียบ

22 ต.ค. 2017 22:00 น.


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแจงปรับเพิ่มเพดานจ่ายเงินสมทบจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท พร้อมเพิ่มประโยชน์ทดแทนเพียบ  เผยผู้ประกันตน 30% ค่าจ้างสูงกว่า 15,000 บาท ต้องจ่ายเงินสมทบต่อเดือนเพิ่ม  ค่าจ้าง 16,000 จ่าย 800 บาท ค่าจ้าง 17,000 บาท จ่าย 850 บาท ค่าจ้าง 18,000 บาท จ่าย 900 บาท ค่าจ้าง 19,000 บาท จ่าย 950 บาท ค่าจ้าง 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 1,000 บาทต่อเดือน 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีการปรับฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีพ และสภาวะเศรษฐกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ผ่านมา สปส.ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ ซึ่งได้จัดประชุมไปแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2559 – 30 ธ.ค. 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย นายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อหาแนวทางในการปรับฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบ โดยเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยในการปรับฐานเพดานค่าจ้างจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สปส.และเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2559 ซึ่งมีผู้สนใจตอบแบบสอบถามจากทั่วประเทศ


เลขาธิการ สปส.กล่าวว่าผู้นำแรงงานไม่เห็นด้วย อาจเป็นเพราะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เข้าใจผิดว่าผู้ประกันตนทุกคนจะได้รับผลกระทบในการปรับฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม สปส. ขอยืนยันว่า ยังคงเก็บเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างเท่าเดิม ดังนั้นผู้ประกันตนส่วนใหญ่ที่มีค่าจ้างต่ำกว่า 15,000 บาท ยังคงจ่ายเงินสมทบเท่าเดิม และไม่มีผลกระทบใดๆ ส่วนของผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างสูงกว่า 15,000 บาท ซึ่งจากฐานข้อมูลประกันสังคมพบว่ามีจำนวนร้อยละ 30 ของผู้ประกันตนทั้งหมด จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้าง 16,000 จ่ายเงินสมทบ 800 บาท ค่าจ้าง 17,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 850 บาท ค่าจ้าง 18,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 900 บาท และค่าจ้าง 19,000 บาท จ่าย 950 บาท ค่าจ้าง 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 1,000 บาท ต่อเดือน


"เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ได้เงินสะสมกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบที่ฐานค่าจ้าง 15,000 บาท กับ 20,000 บาท เช่น กรณีว่างงาน จากการลาออกได้รับ 3 เดือน จากเดิมได้เดือนละ 4,500 บาท ได้เพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 บาท แต่หากถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ได้รับ 6 เดือน จากเดิมเดือนละ 7,500 บาท ได้เพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาท ในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชยไปตลอดชีวิต ซึ่งจากเดิมเดือนละ 7,500 บาท ได้เพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาทต่อเดือน และกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต นอกจากจะได้ค่าทำศพ 40,000 บาทแล้ว ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 7,500 บาท เป็นเดือนละ 10,000 บาท" นพ.สุรเดช กล่าว


เลขาธิการ สปส. กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ สปส.อยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎกระทรวงปรับฐานและเพดานค่าจ้างในการนำส่งเงินสมทบ และพร้อมรับความคิดเห็นของนายจ้าง ผู้ประกันตน โดยยังคงยึดมั่นประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบำนาญชราภาพหลังเกษียณอายุเพียงพอต่อการดำรงชีพต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมเพดานการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอยู่ที่ 15,000 บาท ผู้ประกันตนที่เงินเดือนเกิน 15,000 บาทจ่ายสูงสุดต่อเดือน เพียง 750 บาทแต่เมื่อปรับเพิ่มเพดานเป็น 20,000 บาทผู้ประกันตนที่เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปจะต้องจ่ายเงินสบทบเพิ่ม และคนที่เงินเดือนเกิน 20,000 บาทจะจ่ายสูงสุดที่ 1,000 บาทต่อเดือน
ข่าวที่น่าสนใจ


`